Toimijapalvelun käyttöehdot

METSÄÄN.FI

1. Palvelun tarkoitus

Metsään.fi-palvelun tarjoaa Suomen metsäkeskus . Metsäkeskuksen tehtäviin kuuluu metsiin perustuvien elinkeinojen edistäminen, metsien hoitoa ja käyttöä koskevan lainsäädännön toimeenpano sekä metsävaratietojen kerääminen ja ylläpito. Metsäkeskus toimii maa- ja metsätalousministeriön tulosohjauksessa ja valvonnassa.

Metsään.fi-palvelun toimijapalvelu on metsänomistajaa metsäasioissa palveleville organisaatiolle tarkoitettu valtakunnallinen sähköinen asiointipalvelu. Palvelu on maksuton . Palvelussa hyödynnetään Suomen yksityismetsistä kerättyä metsävaratietoa toimijalle Metsäkeskuksen metsätietojärjestelmään avattavan teknisen käyttöyhteyden kautta.

2. Määrittelyt

Näissä käyttöehdoissa:

  • "Metsäkeskus" tarkoittaa Suomen metsäkeskusta, joka tuottaa ja hallinnoi Metsään.fi-palvelua.
  • "Metsään.fi-palvelu" tarkoittaa koko Metsään.fi-palvelua, sisältäen sekä metsänomistaja- että toimijapalvelun.
  • "Palvelu" tarkoittaa Metsään.fi-palvelun toimijapalvelua.
  • "Toimija" tarkoittaa organisaatiota, joka on rekisteröity hakemuksen perusteella toimijapalvelun käyttäjäksi.
  • "Toimijan edustaja" tarkoittaa Toimijan nimissä palveluun Katso-tunnisteella kirjautunutta organisaation edustajaa.
  • "Metsänomistaja" tarkoittaa maanomistajaa, joka on luonnollinen henkilö.

3. Palvelun käyttöoikeus

Toimijapalvelun käyttäjä on toimija, tämän työntekijä tai tietoja Toimijan lukuun käsittelevä henkilö.

Toimijalla on käyttöoikeus niiden metsänomistajan kiinteistöjen metsätietoihin, joihin metsänomistaja on antanut selailu- tai siirtoluvan.

Toimija voi käyttää palvelua sen jälkeen kun Metsäkeskus on hyväksynyt Toimijan hakemuksen rekisteröimisestä Metsään.fi-palvelun toimijapalvelun käyttäjäksi. Rekisteröinti on voimassa toistaiseksi. Palvelun käyttö Toimijan tai Toimijan edustajan osalta edellyttää vahvaa tunnistautumista henkilökohtaisilla Katso-tunnuksilla, joille Toimijan Katso-palvelun pääkäyttäjä on lisännyt Metsään.fi-palvelun käyttöoikeuden. Toimija voi käyttää palvelua sen jälkeen kun on kirjautunut palveluun ja hyväksynyt käyttöehdot.

Kun henkilö ei enää toimi Toimijan edustajana, on Toimija velvollinen poistamaan henkilön Katso-tunnuksista Metsään.fi-palvelun käyttöoikeuden ja näin estämään palvelun käytön Toimijan nimissä.

4. Soveltamisala

Palvelu sisältää niiden tilojen metsätiedot, joihin metsänomistajat ovat antaneet suostumuksen Toimijalle, sekä tietoihin liittyvät haku-, lataus- ja muut toiminnallisuudet. Metsätietoihin sisältyvät mm. maanomistajien yhteystiedot, tilojen omistajuutta ja hallintaa koskevat tiedot sekä metsävaratiedot. Metsävaratiedoilla tarkoitetaan metsikkökuvioiden sijaintia, pinta-alaa, kasvupaikkaa, puustoa, monimuotoisuutta, käytön rajoituksia ja muita erityispiirteitä koskevia tietoja sekä tietoja hakkuista ja muista toimenpiteistä tai niitä koskevia ehdotuksia. Palvelu sisältää metsävaratietoja koko Suomen alueelta.

Palveluun sovelletaan Suomen lakia riippumatta siitä, mistä maasta Palvelua käytetään.

5. Palvelun asiakastuki

Palveluun kuuluu asiakastuki sähköpostitse ja puhelimitse. Asiakastuen yhteystiedot ja puhelintuen päivystysajat kerrotaan palvelussa.

Asiakastuki auttaa Metsään.fi-palvelun käyttäjää Palveluun liittyvissä kysymyksissä. Metsävaratietoa tai muuta henkilötietoa ei luovuteta puhelimitse eikä sähköpostitse.

Asiakastukeen eivät kuulu käyttäjän vastuulla oleviin laitteisiin, ohjelmistoihin tai internet-yhteyksiin liittyvät kysymykset eivätkä muihin sähköisiin palveluihin kuin Metsään.fi-palveluun liittyvät kysymykset. Ulkoiset sähköiset palvelut, jotka on integroitu Metsään.fi-palveluun, kuten Katso-tunnuksilla kirjautuminen, eivät kuulu asiakastuen piiriin. Asiakastukeen ei myöskään kuulu erillistä selvitystyötä tai laskelmia vaativa asiakaspalvelu.

Metsäkeskus käsittelee asiakastukeen sisältyvät Palvelun käyttäjien kysymykset ja yhteydenotot kahden viikon sisällä. Metsäkeskus ei vastaa asiakkaan omista päätöksistä aiheutuvista vahingoista tai haitoista. 

6. Henkilötietojen käsittely sekä yksityisyyden suoja

Palvelussa ja sen taustajärjestelmissä käsitellään suostumuksen antaneisiin metsänomistajiin liittyviä metsävaratietoja ja muita henkilötietoja. Käsittelyssä noudatetaan henkilötietolakia ja lakia Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä. Palveluun rekisteröidylle Toimijalle ja Toimijan edustajalle oikeus käsitellä metsävaratietoja muodostuu, kun metsänomistaja antaa henkilökohtaisesti Toimijalle suostumuksen tietojen selaukseen tai siirtoon. Metsänomistaja voi antaa suostumuksen myös paperilla ja hallinnollisen päätöksen jälkeen Metsäkeskus lisää suostumuksen Toimijalle .

Palveluun sovelletaan valtionhallinnon perustietoturvatasoa.

Toimijan edustajalla tulee olla Katso-tunnukset päästäkseen toimijapalveluun. Toimija vastaa Katso-tunnusten ja niihin liitettyjen henkilötietojen oikeellisuudesta. Toimijan edustaja ei saa kirjautua Palveluun toisen henkilön Katso-tunnuksilla.

7. Palvelun saatavuus

Metsään.fi-palvelu on käytettävissä ympäri vuorokauden kaikkina viikonpäivinä.

Palvelun tuottaminen voi keskeytyä tämän Palvelun tai sen käyttämien taustajärjestelmien ylläpitotoimenpiteiden, teknisten ongelmien tai päivitysten vuoksi. Metsäkeskus tiedottaa käyttökatkoista palvelun internet-sivuilla. Häiriöt ja keskeytykset Palvelun tuottamisessa eivät ole sopimusrikkomuksia.

8. Toimijan oikeudet ja velvollisuudet

Toimija sitoutuu noudattamaan näitä käyttöehtoja ja lainsäädäntöä sekä käyttämään Palvelua hyvien tapojen mukaisesti. Toimijan on viipymättä ilmoitettava Metsäkeskukselle muutoksista yhteystiedoissaan sekä havaitsemistaan virheistä Palvelussa. 

Siirtäessään metsänomistajan suostumuksen perusteella metsätietoja Metsään.fi-palvelusta omaan tietojärjestelmäänsä Toimija sitoutuu käsittelemään tietoja henkilötietolain mukaisesti huolellisesti, hyvää tietojenkäsittelytapaa noudattaen, toteuttamaan tarpeelliset tekniset ja organisatoriset toimet henkilötietojen suojaamiseksi asiattomalta pääsyltä tietoihin ja muulta laittomalta käsittelyltä sekä toimimaan muutoinkin niin, että suostumuksen antaneen metsänomistajan yksityisyyden suoja ei vaarannu.

Toimija vastaa tarvitsemansa laitteiston, ohjelmiston ja internet-yhteyden hankkimisesta, ylläpidosta, tietoturvasta ja toimivuudesta. 

Toimija on vastuussa Toimijan edustajan kaikesta toiminnasta Palvelussa sekä Palvelun kautta saatujen tietojen käytöstä.

Toimija tai Toimijan edustaja voi käyttää tietoja Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä annetun lain 8§:ssä tarkoitettuihin metsätalouteen liittyviin kaupallisiin tarkoituksiin. Tietojen käsittelyn tarkoituksena on metsätalouteen liittyvien palvelujen suoramarkkinointi maanomistajille, toimeksiantojen hoitaminen ja sopimusten täytäntöönpano, muiden Toimijan ja metsänomistajan väliseen asiakassuhteeseen liittyvien asioiden hoitaminen, metsien hoitoon ja käyttöön liittyvä neuvonta sekä muut vastaavat metsätalouteen liittyvät kaupalliset tarkoitukset. Toimija voi käyttää metsänomistajan metsätietoja vain edellä yksilöityihin tarkoituksiin.

Palveluun rekisteröidylle Toimijalle ja Toimijan edustajalle oikeus käsitellä metsävaratietoja muodostuu, kun metsänomistaja antaa henkilökohtaisesti Toimijalle suostumuksen tietojen selaukseen tai siirtoon. Suostumus voi koskea tietojen katselua ja tulostamista (selailu) tai näiden lisäksi tietojen siirtämistä Toimijan omaan tietojärjestelmään (siirto). Jos metsänomistaja antaa suostumuksen sähköisesti Metsään.fi-palvelussa, tekninen käyttöyhteys avautuu välittömästi. Jos metsänomistaja antaa suostumuksen allekirjoittamallaan asiakirjalla, Metsäkeskus tekee ensin päätöksen tietojen luovuttamisesta ja avaa sitten teknisen käyttöyhteyden metsänomistajan metsätietoihin.

Tietojen siirtäminen Toimijan omaan tietojärjestelmään edellyttää maanomistajan suostumuksen lisäksi, että Toimija on esittänyt rekisteröintihakemuksen liitetyllä rekisteriselosteella tai tietosuojaselosteella, miten siirrettävien tietojen suojaus on tarkoitus järjestää.

Toimija tai Toimijan edustaja saa siirtää tietoja omaan tietojärjestelmäänsä vain, jos on rekisteröintihakemuksessa näin valinnut sekä toimittanut rekisteri- tai tietosuojaselosteen Metsäkeskukselle rekisteröintihakemuksen liitteenä. 
Metsätietoja ei saa luovuttaa sivullisille. Sivullisella tarkoitetaan muuta henkilöä, yhteisöä, laitosta tai säätiötä kuin Toimijaa, tämän työntekijää tai tietoja Toimijan lukuun käsittelevää.

Toimijan on välittömästi ilmoitettava Metsäkeskukselle muutoksista sellaisissa seikoissa, joilla on merkitystä metsätietojen käsittelyoikeuden suhteen. Tällaisia muutoksia ovat esimerkiksi se, että metsänomistaja peruuttaa antamansa suostumuksen metsätietojensa käsittelemiseen, sekä se, että Toimija lopettaa harjoittamansa metsätalouteen liittyvän elinkeinotoiminnan. Muutoksia koskevat ilmoitukset on tehtävä kirjallisesti. Toimija on velvollinen poistamaan metsänomistajan metsätiedot myös omasta järjestelmästään, jos metsänomistaja peruuttaa suostumuksensa tai oikeus käsitellä tietoja päättyy muusta syystä. Suostumuksen peruuttamisen jälkeen tietoja voidaan edelleen käsitellä, jos ne ovat tarpeen esimerkiksi henkilötietolain 8 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetun sopimuksen täytäntöönpanemiseksi. Kun laissa säädettyä perustetta ei enää ole, tiedot tulee poistaa.

Toimija vastaa, että Toimijan tiedot Palvelussa ovat ajan tasalla.

9. Palvelun tarjoajan oikeudet, velvollisuudet ja vastuu

Metsäkeskuksella on oikeus muuttaa näitä käyttöehtoja.

Metsäkeskuksella on oikeus muuttaa Palvelun sisältöä ja toiminnallisuuksia sekä toimintatapojaan tuotekehityksen, lakimuutosten, viranomaismääräysten tai henkilöstöä koskevien sopimusmuutosten seurauksena.  Metsäkeskuksella on oikeus ylläpitää, käsitellä ja käyttää Toimijan ja Toimijan edustajan tietoja Metsään.fi-palvelussa. Metsäkeskuksella on oikeus estää palvelun käyttö, jos käyttäjä on toiminut näiden käyttöehtojen vastaisesti. 

Metsäkeskus korjaa Palvelussa havaitut virheet ja käyttöongelmat kohtuullisessa ajassa tai laajemmissa kokonaisuuksissa Palvelun jatkokehityksen yhteydessä. Ylläpito-, muutos- ja korjaustoimenpiteet pyritään ajoittamaan niin, että niistä on käyttäjille mahdollisimman vähän haittaa. Metsäkeskus ei korvaa näistä toimenpiteistä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa. Metsäkeskus ei vastaa Palvelun väliaikaisesta keskeyttämisestä mahdollisesti aiheutuvista haitoista.

10. Metsävaratiedon laatu ja sen käyttö

Palvelussa näytettävät metsätiedot pohjautuvat Metsäkeskuksen metsävaratietoon. Metsävaratiedot on tuotettu kuviokohtaisesti ja niiden toimenpiteet laskennallisesti. Määrittely metsävaratiedon taustasta ja laadusta on Suomen metsäkeskuksen metsävaratiedon laatuselosteessa.

Metsäkeskus on velvollinen ylläpitämään ja käsittelemään metsävaratietoa noudattaen lakia Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä. Metsäkeskus vastaa tiedon laadusta lain edellyttämällä tavalla. Metsäkeskus pyrkii mahdollisimman hyvään tiedon laatuun ja ajantasaisuuteen käytettävissä olevien resurssien ja menetelmien puitteissa.

Metsäkeskus ei vastaa Toimijan tai Toimijan edustajan Palveluun ilmoittamien tietojen sisällöstä. Laissa säädetään rekisterinpitäjän vastuusta liittyen tiedon vanhentuneisuuden, virheellisyyden tai puutteiden aiheuttamiin välillisiin tai välittömiin vahinkoihin tai haittoihin. Metsäkeskus ei vastaa Toimijan tai Toimijan edustajan toiminnasta ja siitä mahdollisesti aiheutuvista vahingoista ja kustannuksista.

Jos palvelun tietoja jatkojalostetaan muussa kuin Metsäkeskuksen hallinnassa olevassa sovelluksessa tai tietoa muilla tavoin yhdistetään toisiin tietoihin muiden kuin Metsäkeskuksen toimesta, ei Metsäkeskus vastaa syntyneestä tiedosta. 

Metsäkeskus suosittelee kuviotietojen tarkistusta maastossa ennen toimenpiteisiin ryhtymistä sekä metsäammattilaisen avun käyttämistä puukaupassa, tila-arvioissa ym. merkittävissä taloudellisissa päätöksissä. 

11. Aineettomat oikeudet

Suomen metsäkeskuksella on palvelun omistus-, tekijänoikeus- ja muut immateriaalioikeudet.

Toimija tai Toimijan edustaja ei saa aineettomia oikeuksia Palvelun tietoihin ja sisältöön, ei silloinkaan, kun Toimija tai Toimijan edustaja tuottaa Palveluun tietoja tai sisältöä.

12. Rekisteröinnin irtisanominen ja peruuttaminen

Toimijalla on oikeus irtisanoa rekisteröinti päättymään heti ilmoittamalla siitä kirjallisesti Metsäkeskukselle.

Metsäkeskuksen tulee estää Palvelun käyttö ja peruuttaa rekisteröinti, jos Toimija tai Toimijan edustaja on rikkonut rekisteröintihakemuksen ja -päätökseen liitettyjä ehtoja tai rajoituksia.

13. Sovellettavat lait

Laki Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä 6.5.2011/419
Laki Suomen metsäkeskuksesta 6.5.2011/418
Henkilötietolaki 22.4.1999/523
Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 21.5.1999/621
Asetus viranomaisten toiminnan julkisuudesta ja hyvästä tiedonhallintatavasta 12.11.1999/1030
Sähköisen viestinnän tietosuojalaki 16.6.2004/516
Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa 24.1.2003/ 13
Laki vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä allekirjoituksista 7.8.2009/617
Valtioneuvoston asetus tietoturvallisuudesta valtionhallinnossa 1.7.2010/681
Tekijänoikeuslaki 8.7.1961/404
Arkistolaki 23.9.1994/831
Kielilaki 6.6.2003/ 423
Metsälaki 12.12.1996/1093
Luonnonsuojelulaki 20.12.1996/1096
Valtion maksuperustelaki 6.3.1992/211
Laki verojen ja maksujen täytäntöönpanosta 15.6.2007/706
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomen metsäkeskuksen suoritteiden maksullisuudesta 23.2.2017/127

Palvelun tuottaa Suomen metsäkeskus ja rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö