Dataskydds- och registerbeskrivningar

Dataskyddsbeskrivningen redogör för tillförlitligheten i tjänsten MinSkog.fi, utlämnande av uppgifter samt användarens rätt att kontrollera och korrigera uppgifter. Tjänsten MinSkog.fi är en del av Skogscentralens system för skoglig information. Registerbeskrivningen för systemet redogör för hur uppgifterna behandlas i systemet, hur de skyddas samt för datakällor och utlämnande av uppgifter. I kvalitetsbeskrivningen av informationen om skogstillgångar beskrivs metoderna för datainsamlingen och fastställs allmänna kvalitetskriterier för informationen.

Dataskyddsbeskrivning

10§ och 24§ i personuppgiftslagen (523/1999)

1. Registeransvarig

Finlands skogscentral
FO-nummer 2440921-4
Aleksanterinkatu 18
15140 Lahtis

Registeransvariga är Finlands skogscentrals direktör och regiondirektörerna vid de regionala enheterna.

2. Ansvarig person för tjänsten Minskog.fi

Veikko Iittainen
Finlands skogscentral

Aleksanterinkatu 18
15140 Lahtis

Kontaktperson i ärenden som gäller tjänsten
Skogscentralens kundtjänst
tfn. 029 432 407
kundtjanst(at)skogscentralen.fi
Responsblankett

3. Registrets namn och syfte

Registret heter Finlands skogscentrals system för skoglig information.

Tjänsten MinSkog.fi är en e-tjänst för privatskogsägare och aktörer i skogsbranschen. Den är en del av Finlands skogscentrals system för skoglig information.

Tjänsten ger skogsägare och aktörer i skogsbranschen möjlighet att läsa i och överföra information i databaserna som hör till systemet för skoglig information liksom extern geografisk information. Tjänsten ger också möjlighet att hantera ärenden elektroniskt.

4. Datainnehåll och källor som i regel använts för registret

Datainnehållet i systemet för skoglig information och vilka källor som i regel används för registret beskrivs i registerbeskrivningen över Finlands skogscentrals system för skoglig information. De uppgifter som införs i registret härrör från uppgifter som Skogscentralen har samlat in i sin egen verksamhet, uppgifter som erhållits av kunderna samt övriga personregister.

Tjänsten MinSkog.fi förmedlar information om skogstillgångar och kontaktuppgifter från Finlands skogscentrals system för skoglig information till användarna av tjänsten liksom information som anmälts av användarna till systemet för skoglig information.

5. Principer för registerskyddet

Informationssäkerhetens basnivå inom statsförvaltningen tillämpas på tjänsten MinSkog.fi. Tjänstens datanät och bakgrundssystem har skyddats med en brandvägg och övriga tekniska åtgärder. Datakommunikationsförbindelserna är SSL-skyddade. För att samla information om användningen av tjänsten och för att underlätta användningen av tjänsten används sessionsspecifika kakor (cookies). Sessionsspecifika kakor sparas i minnet på användarens dator under sessionen. När förbindelsen till webbläsaren bryts försvinner kakan.

Läsning av uppgifterna om skogstillgångar och kontaktuppgifterna till skogsägarna förutsätter inloggning. Vid inloggningen tillämpas stark autentisering. Skogsägare loggar in via Suomi.fi-tjänsten. Skogsaktörer loggar in med Katso-koderna.

6. Utlämnande av information

Utlämnande av kontaktuppgifter till skogsägare och av uppgifter om skogstillgångar beskrivs i registerbeskrivningen över Finlands skogscentrals system för skoglig information. Vid utlämnande av information iakttas lagen om Finlands skogscentrals system för skoglig information, personuppgiftslagen och lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

7. Rätt att kontrollera och korrigera uppgifter

Skogsägaren kan kontrollera vilka uppgifter om honom som har sparats i Finlands skogscentrals system för skoglig information. Begäran om att få granska uppgifterna ska lämnas in till Skogscentralens regionenhet. Uppgifterna kan granskas avgiftsfritt en gång per år.

Begäran om korrigering av felaktiga uppgifter kan lämnas med responsblanketten i tjänsten MinSkog.fi eller skickas till Finlands skogscentrals regionenhet. Skogscentralen bör korrigera felaktiga uppgifter utan dröjsmål.

8. Övriga rättigheter i anslutning till hanteringen av personuppgifter

Skogsägarens kontaktuppgifter och telefonnummer kan lämnas ut direktmarknadsföring, opinions- och marknadsundersökningar och motsvarande adresserade utskick med anknytning till skogsbruk, förutsatt att skogsägaren inte uttryckligen har förbjudit detta. Personens adress, hemkommun, ålder, kön, modersmål eller kontaktspråk, eller uppgiften om hur länge personen har ägt eller varit i besittning av fastigheten och fastighetens läge kan utgöra urvalsgrund för kontaktuppgifterna. Förslag på åtgärder för skogsskötsel och avverkning liksom tidpunkten för dessa åtgärder kan också fungera som urvalsgrund.

Skogsägaren kan förbjuda att hans uppgifter lämnas ut för ovan nämnda ändamål genom att meddela detta i tjänsten MinSkog.fi eller skicka en skriftlig anmälan till Finlands skogscentrals regionenhet.

Skogsägarspecifika uppgifter om skogstillgångar jämte lägesuppgifter får lämnas ut för ovan nämnda ändamål endast med skogsägarens särskilda samtycke. Skogsägaren kan ge sitt samtycke i tjänsten MinSkog.fi eller genom att skicka en skriftlig anmälan till Finlands skogscentrals regionenhet.

Registerbeskrivning

    •    Registerbeskrivning för Finlands skogscentrals system för skoglig information
    •    Kvalitetsbeskrivning för Finlands skogscentrals system för skogsdata