Metsänomistajapalvelun käyttöehdot | Metsään.fi

Metsänomistajapalvelun käyttöehdot

Metsään.fi-metsänomistajapalvelun käyttöehdot.

1. Palvelun tarkoitus

Metsään.fi-palvelun tarjoaa Suomen metsäkeskus . Metsäkeskuksen tehtäviin kuuluu metsiin perustuvien elinkeinojen edistäminen, metsien hoitoa ja käyttöä koskevan lainsäädännön toimeenpano sekä metsävaratietojen kerääminen ja ylläpito. Metsäkeskus toimii maa- ja metsätalousministeriön tulosohjauksessa ja valvonnassa.

Metsään.fi-metsänomistajapalvelu on metsänomistajille tarkoitettu valtakunnallinen, sähköinen asiointipalvelu. Palvelu on maksuton. Palvelussa hyödynnetään Suomen yksityismetsistä kerättyä metsävaratietoa. Palvelu tuotetaan sekä suomeksi että ruotsiksi.

2. Määrittelyt

Näissä  käyttöehdoissa:

 • Metsäkeskus tarkoittaa Suomen metsäkeskusta, joka tuottaa ja hallinnoi Metsään.fi-palvelua.
 • Metsään.fi-palvelu tarkoittaa koko Metsään.fi-palvelua, sisältäen sekä metsänomistaja- että toimijapalvelun.
 • Palvelu tarkoittaa Metsään.fi-palvelun metsänomistajapalvelua.
 • Metsänomistaja tarkoittaa maanomistajaa, joka on luonnollinen henkilö.
 • Toimija tarkoittaa organisaatiota, joka on rekisteröity hakemuksen perusteella Metsään.fi-toimijapalvelun käyttäjäksi.

3. Palvelun käyttöoikeus

Metsänomistajapalvelun käyttö on mahdollista vain Metsänomistajille. Näissä käyttöehdoissa Metsänomistajalla tarkoitetaan:

 • yksin ja puolison kanssa metsää omistavia henkilöitä,
 • hallintaoikeuden haltijoita,
 • metsää omistavan kuolinpesän ja yhtymän osakkaita,
 • metsänomistajan asiointiluvalla valtuuttamia henkilöitä,
 • yhteismetsän toimitsijaa, hoitokunnan puheenjohtajaa tai hoitokunnan valtuuttamaa henkilöä,
 • metsää omistavan julkisyhteisön, säätiön, oppilaitoksen, sijoitusrahaston, voittoa tavoittelemattoman yhdistyksen tai muun ei-kaupallisen toimijan valtuuttamia henkilöitä sekä 
 • metsää omistavan yhtiön erikseen valtuuttamaa tai asemansa puolesta palvelua käyttävää henkilöä

Käyttöoikeus koskee metsänomistajan kaikkien kiinteistöjen metsätietoja siltä osin kuin ne ovat saatavilla tai siltä osin kuin niihin on annettu valtuutus.

Palvelun käyttäminen on mahdollista, kun käyttäjän henkilötunnus on tallennettu Metsäkeskuksen asiakasrekisteriin. Oikeus käyttää Metsään.fi-palvelua syntyy, kun käyttäjä on onnistuneesti kirjautunut palveluun ja hyväksynyt käyttöehdot . Palvelun käyttö edellyttää puhelinnumeron antamista kirjautumisen yhteydessä. Käyttöoikeus on henkilökohtainen ja edellyttää vahvaa tunnistautumista verkkopankkitunnuksia, mobiilivarmennetta tai sirullista henkilökorttia käyttäen.

Palveluun sovelletaan Suomen lakia riippumatta siitä, mistä maasta Palvelua käytetään. 

4. Palvelun asiakastuki

Palveluun kuuluu asiakastuki sähköpostitse, puhelimitse ja chatissa. Asiakastuen yhteystiedot ja puhelintuen päivystysajat kerrotaan palvelussa.

Asiakastuki auttaa Metsään.fi-palvelun käyttäjää palveluun liittyvissä kysymyksissä. Metsävaratietoa tai muuta henkilötietoa ei luovuteta chatissa eikä sähköpostitse. Puhelimitse voidaan luovuttaa yksittäisiä metsävaratietoja.

Asiakastukeen eivät kuulu käyttäjän vastuulla oleviin laitteisiin, ohjelmistoihin tai internet-yhteyksiin liittyvät kysymykset eivätkä muihin sähköisiin palveluihin kuin Metsään.fi-palveluun liittyvät kysymykset. Ulkoiset sähköiset palvelut, jotka on integroitu Metsään.fi-palveluun, kuten verkkopankkitunnuksilla kirjautuminen, eivät kuulu asiakastuen piiriin. Asiakastukeen ei myöskään kuulu erillistä selvitystyötä tai laskelmia vaativa asiakaspalvelu.

Metsäkeskus käsittelee Palveluun sisältyvät käyttäjien kysymykset ja yhteydenotot kahden viikon sisällä. Metsäkeskus ei vastaa asiakkaan omista päätöksistä aiheutuvista vahingoista tai haitoista. 

5. Henkilötietojen käsittely ja yksityisyyden suoja

Palvelussa ja sen taustajärjestelmissä käsitellään luonnollisiiin henkilöihin liittyviä metsävaratietoja ja muita henkilötietoja. Käsittelyssä noudatetaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta ja tietosuojalakia sekä lakia Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä. Oikeus käsitellä luonnollisiin henkilöihin liittyviä metsävaratietoja tai muita henkilötietoja Metsään.fi-palvelussa on Metsäkeskuksen toimihenkilöillä sekä metsänomistajalla häneen itseensä liittyvien tietojen osalta kohdassa 3 kuvatulla tavalla.

Palveluun sovelletaan valtionhallinnon perustietoturvatasoa.

Käyttäjä vastaa kirjautumisessa tarvittavien henkilötietojen ja verkkopankkitunnusten tai mobiilivarmenteen oikeellisuudesta. Palveluun ei saa kirjautua toisen henkilön verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

6. Palvelun saatavuus

Metsään.fi-palvelu on käytettävissä ympäri vuorokauden kaikkina viikonpäivinä.

Palvelun tuottaminen voi keskeytyä tämän Palvelun tai sen käyttämien taustajärjestelmien ylläpitotoimenpiteiden, teknisten ongelmien tai päivitysten vuoksi. Metsäkeskus tiedottaa käyttökatkoista Palvelun internet-sivuilla . Häiriöt ja keskeytykset Palvelun tuottamisessa eivät ole sopimusrikkomuksia.

7. Käyttäjän velvollisuudet ja vastuu

Käyttäjä sitoutuu noudattamaan näitä sopimusehtoja ja lainsäädäntöä sekä käyttämään palvelua hyvien tapojen mukaisesti. Palvelun käyttäjän on viipymättä ilmoitettava Metsäkeskukselle muutoksista yhteystiedoissaan tai metsätilojen omistajatiedoissa sekä havaitsemistaan virheistä metsätilojen omistus- tai kiinteistötiedoissa.

Käyttäjä sitoutuu ilmoittamaan Metsäkeskukselle palvelussa tai sen osissa havaitsemistaan virheistä, häiriöistä ja puutteista.

Käyttäjä vastaa tarvitsemansa laitteiston, ohjelmiston ja internet-yhteyden hankkimisesta, ylläpidosta, tietoturvasta ja toimivuudesta.

Käyttäjä on itse vastuussa kaikesta toiminnastaan Metsään.fi-palvelussa sekä palvelun kautta saatujen tietojen käytöstä. Käyttäjä vastaa kaikista Metsäkeskukselle, toisille metsänomistajille tai toisille palvelun käyttäjille aiheuttamistaan vahingoista ja niiden aiheuttamista kustannuksista.

8. Palvelun tarjoajan oikeudet, velvollisuudet ja vastuu

Metsäkeskuksella on oikeus muuttaa näitä käyttöehtoja.

Metsäkeskuksella on oikeus muuttaa Palvelun sisältöä ja toiminnallisuuksia sekä toimintatapojaan tuotekehityksen, lakimuutosten, viranomaismääräysten tai henkilöstöä koskevien sopimusmuutosten seurauksena.  Metsäkeskuksella on oikeus Metsään.fi-palvelussa ylläpitää, käsitellä ja käyttää metsävaratietoja, mukaan lukien metsätila- ja metsänomistajatiedot. Metsäkeskuksella on oikeus estää palvelun käyttö, jos käyttäjä on toiminut näiden käyttöehtojen vastaisesti.

Metsäkeskus korjaa Palvelussa havaitut virheet ja käyttöongelmat kohtuullisessa ajassa tai laajemmissa kokonaisuuksissa Palvelun jatkokehityksen yhteydessä . Ylläpito-, muutos- ja korjaustoimenpiteet pyritään ajoittamaan niin, että niistä on käyttäjille mahdollisimman vähän haittaa. Metsäkeskus ei korvaa näistä toimenpiteistä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa. Metsäkeskus ei vastaa palvelun väliaikaisesta keskeyttämisestä mahdollisesti aiheutuvista haitoista.

9. Metsävaratiedon laatu ja sen käyttö

Palvelussa näytettävät metsätiedot pohjautuvat Metsäkeskuksen metsävaratietoon. Metsävaratiedot on tuotettu kuviokohtaisesti ja niiden toimenpiteet laskennallisesti. Määrittely metsävaratiedon taustasta ja laadusta on Suomen metsäkeskuksen metsävaratiedon laatuselosteessa.

Metsäkeskus on velvollinen ylläpitämään ja käsittelemään metsävaratietoa noudattaen lakia Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä. Metsäkeskus vastaa tiedon laadusta lain edellyttämällä tavalla. Metsäkeskus pyrkii mahdollisimman hyvään tiedon laatuun ja ajantasaisuuteen käytettävissä olevien resurssien ja menetelmien puitteissa. Laissa säädetään rekisterinpitäjän vastuusta liittyen tiedon vanhentuneisuuden, virheellisyyden tai puutteiden aiheuttamiin välillisiin tai välittömiin vahinkoihin tai haittoihin.

Metsäkeskus ei vastaa palvelun käyttäjän toiminnasta ja siitä mahdollisesti aiheutuvista vahingoista ja kustannuksista. Jos metsänomistaja käyttää tietoja muussa kuin Metsäkeskuksen hallinnassa olevassa sovelluksessa tai tietoa muilla tavoin yhdistetään toisiin tietoihin muiden kuin Metsäkeskuksen toimesta, ei Metsäkeskus vastaa syntyneestä tiedosta.

Metsäkeskus suosittelee kuviotietojen tarkistusta maastossa ennen toimenpiteisiin ryhtymistä sekä metsäammattilaisen avun käyttämistä puukaupassa, tila-arvioissa ym. merkittävissä taloudellisissa päätöksissä. 

10. Käyttörajoitettu tieto

Näissä käyttöehdoissa käyttörajoitetulla tiedolla tarkoitetaan Suomen Lajitietokeskuksen sensitiivistä (arkaluonteista) tai muusta syystä käyttörajoitettua lajitietoa. Lajin tiedot määritellään sensitiiviseksi silloin, jos tiedon antamisen katsotaan vaarantavan lajin suojelun esimerkiksi vainon, pyynnin, häirinnän tai kaupallisen tai harrastuspohjaisen keräämisen vuoksi. Lajitietokeskuksen kautta saadun aineiston käyttörajoituksia ohjaa laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta eli julkisuuslaki (21.5.1999/621).

Tiedon omistaja (tiedot Lajitietokeskukselle jakanut taho) voi halutessaan rajoittaa aineistojensa avoimuutta, jos esim. lainsäädäntö ei muuta määritä.

Käyttörajoitettu tieto näkyy Metsään.fi-palvelun kartalla erillisenä karttatasona. Se sisältää tietoa mm. uhanalaisista eläinlajeista, kuten petolintujen pesistä.

Hyväksymällä nämä käyttöehdot, Metsänomistaja sitoutuu sensitiivisen tai muuten käyttörajoitetun aineiston osalta:

 • noudattamaan erityistä varovaisuutta, jotta vältetään julkisuuslaissa kuvattu lajin vaarantuminen ja/tai huomioidaan muut käyttörajoituksen aiheuttaneet perusteet.
 • käyttämään Palvelussa näkyvää käyttörajoitettua tietoa vain tukena metsätilaa koskevassa päätöksenteossa, kuten hoitotoimenpiteiden suunnittelussa. 
 • olla jakamatta aineistoja kenellekään ulkopuoliselle. 

11. Aineettomat oikeudet

Suomen metsäkeskuksella on palvelun omistus-, tekijänoikeus- ja muut immateriaalioikeudet.

Käyttäjä ei saa aineettomia oikeuksia Palvelun tietoihin ja sisältöön, ei silloinkaan, kun käyttäjä itse tuottaa palveluun tietoja ja sisältöä. 

12. Palvelun käytön päättyminen

Palvelun käyttö päättyy kun käyttäjän kaikkien metsätilojen omistus tai hallinta on siirtynyt toiselle henkilölle tai hänellä ei ole voimassa olevaa asiointilupaa. Lisäksi Metsäkeskuksella on oikeus estää palvelun käyttö, jos käyttäjä on toiminut käyttöehtojen vastaisesti tai käyttäjän todetaan toimineen palvelussa vahinkoa tai merkittävää haittaa aiheuttavalla tavalla.

13. Sovellettavat lait

Laki Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä 6.5.2011/419
Laki Suomen metsäkeskuksesta 6.5.2011/418
EU:n yleinen tietosuoja-asetus 679/2016, 27.4.2016 (sovellettu 25.5.2018 alkaen)
Tietosuojalaki 1050/2018, 5.12.2018 (voimaan 1.1.2019)
Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 21.5.1999/621
Asetus viranomaisten toiminnan julkisuudesta ja hyvästä tiedonhallintatavasta 12.11.1999/1030
Sähköisen viestinnän tietosuojalaki 16.6.2004/516    
Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa 24.1.2003/ 13
Laki vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä allekirjoituksista 7.8.2009/617    
Valtioneuvoston asetus tietoturvallisuudesta valtionhallinnossa 1.7.2010/681
Tekijänoikeuslaki 8.7.1961/404
Arkistolaki 23.9.1994/831
Kielilaki 6.6.2003/ 423
Metsälaki 12.12.1996/1093
Luonnonsuojelulaki 20.12.1996/1096
Valtion maksuperustelaki 6.3.1992/211
Laki verojen ja maksujen täytäntöönpanosta 15.6.2007/706Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomen metsäkeskuksen suoritteiden maksullisuudesta 23.2.2017/127

 

Palvelun tuottaa Suomen metsäkeskus ja rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö