Julkisten ympäristötietojen luovuttaminen | Metsään.fi

Julkisten ympäristötietojen luovuttaminen

Metsäkeskuksen avoimen metsätiedon verkkosivuilta on mahdollista saada metsiä ja niihin kohdistuvia toimenpiteitä koskevia julkisia ympäristötietoja. Ympäristötietojen mukana ei luovuteta maanomistajien tai muiden luonnollisten henkilöiden nimi- ja yhteystietoja eikä henkilötunnuksia.

Ympäristötietoja on mahdollista saada myös Metsäkeskukselle esitettävän pyynnön perusteella. Julkisia ympäristötietoja pyydettäessä ei tarvitse selvittää tietojen käyttötarkoitusta eikä tietojen luovuttamisen edellytyksiä. Tällainen selvitys on esitettävä, jos ympäristötietojen lisäksi pyydetään luonnollisten henkilöiden nimi- ja yhteystietoja tai henkilötunnuksia ja jos pyydettävät ympäristötiedot halutaan yksilöidä em. luonnollisia henkilöitä koskevien tietojen perusteella.

Ympäristötietojen yhdistäminen luonnollisiin henkilöihin

Jos tietojen saaja yhdistää tiettyä luonnollista henkilöä koskevat ympäristötiedot henkilön nimeen, osoitteeseen, muuhun yhteystietoon tai henkilötunnukseen, muodostuu henkilörekisteri ja tietojen käsittelyssä on noudatettava henkilötietojen suojaa koskevia velvoitteita.

Henkilötietojen käsittelyn edellytykset ja sitä koskevat velvoitteet

Siitä, milloin henkilötietoja voi käsitellä sekä käsittelyä koskevista velvoitteista säädetään henkilötietolaissa (523/1999). Henkilötietojen käsittelyn keskeiset periaatteet ja velvoitteet säilyvät pitkälti ennallaan, kun 25.5.2018 alkaen aletaan soveltaa EU:n yleistä tietosuoja-asetusta ((EU) 2016/679) ja sitä täydentävää kansallista tietosuojalakia.

Henkilötietojen käsittelylle tulee olla henkilötietolaista (25.5.2018 alkaen EU:n yleisestä tietosuoja-asetuksesta) ilmenevä peruste.

Tavallisimpia perusteita ovat:

  • rekisteröidyn antama yksiselitteinen suostumus;

  • sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena, tai hänen antamansa toimeksianto;

  • asiakas- tai palvelusuhde, jäsenyys tai muu niihin verrattava suhde (ns. yhteysvaatimusedellytys, tietosuoja-asetuksessa rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttaminen).

Henkilötietojen käsittelyssä pitää ottaa huomioon mm. seuraavat velvoitteet:

  • asianmukaisuus; henkilötietojen käsittelyn tulee olla asianmukaista rekisterinpitäjän toiminnan kannalta

  • käsittelytarkoituksen määrittely ja suunnitelmallisuus; kerättävien henkilötietojen käsittelytarkoitus tulee määritellä ja tietojen käsittely tulee suunnitella etukäteen

  • tarpeellisuusvaatimus (tietojen minimointi); käsiteltävien henkilötietojen tulee olla määritellyn käsittelyn tarkoituksen kannalta tarpeellisia (asianmukaisia ja olennaisia ja rajoitettuja siihen, mikä on tarpeellista suhteessa niihin tarkoituksiin, joita varten henkilötietoja käsitellään)

  • käyttötarkoitussidonnaisuus; tiedot on kerättävä tiettyä nimenomaista tarkoitusta varten, eikä niitä saa käsitellä myöhemmin tämän tarkoituksen kanssa yhteensopimattomalla tavalla

  • eheys ja luottamuksellisuus (suojaamisvelvoite); tietoturvasta on huolehdittava mm. suojaamalla tiedot luvattomalta ja lainvastaiselta käsittelyltä sekä vahingossa tapahtuvalta häviämiseltä, tuhoutumiselta tai vahingoittumiselta

Lisätietoja